Hardwarový management

 Hardwarový management je souhrn činností, týkajících se nakládání s hardware. Díky důkladné evidenci, lze sledovat potřeby nákupu nové výpočetní techniky či nutnost vylepšovat tu stávající. Management by měl být vytvořen při koupi prvního fyzického IT vybavení ve společnosti. V případě, že hardware nebyl evidován a nebyl vytvořen hardwarový management, slouží k jeho vytvoření tzv. hardwarový audit. Audit slouží i ke kontrole stávajících stavů IT vybavení. Většina společností audit provádí během účetní inventury. Doporučujeme kontrolu provádět minimálně jednou za půl roku IT managerem.
Rubriky: SAM | Napsat komentář

IT management

Co je IT management?

  IT management je soubor pravidel. Tato pravidla nám říkají, jak řídit běh IT (Informační technologie) ve společnosti. Jejich součástí je sledování hardware jako nejnižší formy IT, dále softwaru navázaného na hardware a v případě většího počtu počítačů i sledování síťové infrastruktury společnosti.

Kdo je IT manager?

  IT manager je člověk, který by měl znát každou složku IT managementu zvlášť a zároveň mít globální přehled nad celou situaci jemu svěřeného IT vybavení ve společnosti. V naší zemi většinou funkci IT managerů vykonávají správci sítě. V případě, že vedení chce prověřit, zda-li správce sítě zvládá svou práci, popřípadě, jestli neprávně zavedenými pravidly nenastávají chyby ve správě IT vybavení, najímají si externího poradce, který je u nás nazýván softwarový auditor.

Kdo je softwarový auditor?

  Softwarový auditor je odborník, který je tu proto, aby provedl uživatele programů nepřehlednou džunglí pravidel jak správně nakupovat, evidovat a užívat software. Dalo by se říci, že je průvodcem po nepřehledné dálnici nazývané IT. Je to člověk, který zajistí, aby vámi investované peníze do IT byly dobře zúročeny. Pojem softwarový zůstal auditorům z historického hlediska, i když bychom je měli dnes nazývat IT auditory. Dnes již suplují kompletní kontrolu IT vybavení společností.

Rubriky: SAM | Napsat komentář

Jak to vidí softwaroví auditoři…

Úvodem vysvětleme, kdo je to softwarový auditor, protože bez jakéhokoli vysvětlení je nemožné pokračovat dál.

Průvodce nepřehlednou džunglí

Softwarový auditor je, v kostce, odborník, který se snaží provádět uživatele programů nepřehlednou džunglí pravidel – jak správně nakupovat, evidovat a užívat software. Dalo by se říci, že je průvodcem po nepřehledné dálnici nazývané IT (Informační technologie). Je to člověk, který zajistí, aby vámi investované peníze do IT byly dobře zúročeny. Softwarový auditor se řídí souborem pravidel, který nazýváme IT management. Tato pravidla nám říkají, jak řídit běh IT ve společnosti. Jejich součástí je sledování hardware jako nejnižší formy IT, dále softwaru navázaného na hardware, a v případě většího počtu počítačů i sledování síťové infrastruktury společnosti. Manager v IT by měl znát každou složku zvlášť a zároveň mít globální přehled nad celou situací jemu svěřeného IT vybavení společnosti. V naší zemi většinou funkci IT managerů vykonávají správci sítě.

Technik nebo manager?

Správce sítě si musí uvědomit, že je na ně nahlíženo jako na profesionální managera, který řídí dnes již důležitou část každé společnosti. V současné době již nestačí umět sestavit počítač, nainstalovat na něj operační a pracovní software, popřípadě zapojit do počítačové sítě. Úkoly kladené na správce sítě jsou oproti předchozím letům více cílené. Je třeba se zajímat o dodržování autorského práva, sledovat správnost údajů na nabývacích dokladech, a především mít přehled, co který uživatel se svěřeným počítačem dělá. Když pro začátek splní alespoň podmínku vytvoření evidence IT vybavení, tedy vytvoří základ pro IT management, lze říci, že je vyhráno.

Jak tomu bylo na počátku?

Koncem minulého století se začíná rodit obor softwarových auditorů, kteří chtějí pomoci zavést tento nový obor v rámci IT i u nás. Bohužel hned na počátku softwarový auditoři zjišťují, že náš malý stát na ně není připraven. Jen díky obrovským zahraničním společnostem působících na našem trhu mohou přežít jen ti nejschopnější. V roce 2001 se stát rozhoduje o způsobu zpřehlednění IT vybavení svých úřadů, a tak vláda sepisuje usnesení číslo 624/01. Usnesení vlády je sepsáno jako metodický pokyn, jak provádět IT management ve státní správě, který z právního hlediska není závazným. V tento okamžik nastupují přeživší auditoři a nabízí své služby a pomoc v implementaci IT managementu do státní správy. Zároveň se začínají zviditelňovat výrobci auditačních nástrojů pro IT management. Začíná se projevovat, které nástroje pro audit jsou dobré a které naopak nemohou uspět. V této době se objevují informace o porušování autorských práv, jak ze strany společnosti Microsoft, největšího tvůrce software na světě, tak i ze strany BSA, volného sdružení významných světových výrobců software.

Jak to vypadá s legalitou dnes?

Za dobu, co provádíme audity, jsme nenarazili na stoprocentně legální společnost. V každé najdete nějaký ten prohřešek. Co jsme skutečně za svou kariéru našli, byl pocit „nepostižitelnosti“ nemalého množství správců sítě a majitelů. Tohoto pocitu nabyli, jelikož se v médiích neobjevují obrovské kauzy s lidmi porušujícími autorské právo. Slyšeli jsme i názory, že v České republice je přes jeden milion podnikatelů, tedy je jen malá pravděpodobnost, že policie navštíví zrovna vás. Tito lidé zapomínají na jednu zásadní věc. Na lidskou povahu. Historie je plná slavných udavačů, kteří měli různé pohnutky, proč udat. V našem národě je závist dosti zakořeněna, a tak se pravidelně stává, že propuštěný zaměstnanec, který je přesvědčen, že mu bylo ukřivděno, vyráží na policii. Zde informuje o tom, že se domnívá, že jeho předchozí zaměstnavatel okrádá autory, potažmo stát, když z nákupu softwaru neodvádí daň. Páni policisté zapíší jeho výpověď a vydají se vyšetřovat.

Poučení z praxe

Uveďme zcela konkrétní příklad, který bylo možno slyšet dne 14.2.2005 na konferenci BSA v Praze z úst policejního rady Mjr. Václava Vávry z Policejního prezídia ČR Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, odboru hospodářské kriminality, skupiny ochrany nehmotných práv a dopravy. Zaměstnanec projekční kanceláře dostal výpověď a reagoval následovně – upozornil policii na nelegální užívání produktů společnosti Autodesk. Policisté museli prověřit, zda se jedná o skutečné porušování autorského práva, a proto se obrátili na společnost Autodesk. Tato společnost si přesně eviduje své klienty, a tak po vznesení dotazu, zdali projekční kancelář patří mezi její klienty, Autodesk jednoznačně sdělil, že nepatří. Na základě této informace požádala policie státního zástupce o vydání povolení k domovní prohlídce u projekční kanceláře. Povolení bylo vystaveno a policie při důkladné prohlídce zjistila, že se projekční kancelář skutečně dopouští porušování zákona. K překvapení majitele začaly problémy. Jak vše dopadlo, nevíme.Jedno je však jisté – v našem státě si nemůže být podnikatel či společnost užívající nezakoupený software vůbec jista. Vždyť by mohlo jít jen o konkurenční boj a my neznáme lepší a pohodlnější způsob, jak se zbavit konkurence.

Jak se chránit?

Existuje mnoho způsobů, jak se chránit proti nelegalitě. Nakupovat jen legální software. Sledovat uživatele, aby neinstalovali nelegální software ve společnosti. Podpořit správce sítě a dát jim dostatečné pravomoce pro sledování legality ve společnosti. Poskytnout jim optimální nástroje v podobě auditačních programů, pro snazší sledování sítě a počítačů v ní. V České republice existuje několik auditačních nástrojů. Nejznámější jsou produkty AuditPro a PCInfo, které svádějí boj o prvenství na našem trhu. Neměli bychom zapomenout na produkt AW Caesar, který používá Policie České republiky pro kontroly u podezřelých z porušování zákona. Nelze s určitosti říci, který produkt je nejlepší. Nedomníváme si, že hlavním kritériem je počet prodaných licencí, ale spíše počet spokojených klientů. Pro lepší představu vám někdy v budoucnu rádi popíšeme vývoj jednotlivých produktů a rozdíly mezi jednotlivými verzemi u každého z nich. Nechceme dělat srovnání produktů mezi sebou. To necháme na čtenáři. My se vám jen pokusíme přiblížit, které stránky daného produktu jsou silné a které slabé. Zdali se u nás produkty vyvíjí, či stagnují. Jednoduchý přehled radící vám, který produkt bude pro vaší společnosti optimální.

Lepší zítřky!?

S radostí musíme konstatovat, že lidé začínají o problému „nelegality“ otevřeně a veřejně hovořit. Abychom mohli léčit chorobu, musíme si připustit, že jsme nemocní. Česká republika už je o krůček dál. Pozvolným snažením vytváří „léčitele“ v podobě softwarových auditorů, hlásá osvětu prostřednictvím autorů a různých sdružení, pomáhá tento nelehký souboj s nemocí zvanou „nelegalita“ vyhrát. Nechme se překvapit, jestli i my přispějeme ke konečnému vyléčení, tedy k vítězství.

Rubriky: SAM | Napsat komentář

Co nám říká legislativa?

  Porušování práv všeobecně prostupuje napříč společností, bez rozdílu věku, pohlaví, vzdělání, víry nebo ekonomické situace. Je to problém jak soukromého obchodního sektoru, státní sféry, vzdělávání, ale především domáctností.

  Stát dal do rukou represivním složkám mocnou zbraň v podobě autorského zákona (121/2000 Sb., novelizovaného 216/2006 Sb.), který říká vše o autorovi. Jaké má autor nároky, jak se dovolat odpovídající odměny za své dílo a také co je porušení jeho práv. Co ovšem neříká, je jak co nejlépe ochránit uživatele. Mnohdy nesmyslné požadavky autorů způsobují samotnou nelegalitu. Je čím dál tím obtížnější sledovat jednotlivé licenční ujednání. Pro odpovědnou osobu za IT vybavení je občas nad lidské síly, udržet bezpečně v chodu firemní síť a zároveň sledovat samotnou legalitu. V tomto případě je potřeba zajistit silný nástroj pro sledování zakoupených produktů. V dnešní době se na trhu objevují různé produkty, které umožní sledování legality ve společnosti a zároveň obsahují softwarový i hardwarový management. Je dobré si nechat poradit od Softwarového auditora, který produkt je nejvýhodnější pro danou společnost. Bohužel v našem národě přetrvává názor, že nejdůležitější je cena, ale měli bychom klást důraz na kvalitu, kterou za sníženou cenu obdržíme. Následky špatného rozhodnutí se nedostaví hned, ale až po určité době a pak jsou nápravy velmi nákladné.

  Kontrola, která má za úkol sledovat dodržování autorského zákona není povinná a proto se společnosti k legalitě staví zády. V našem národě panuje představa, že je lepší riskovat. Na jednu stranu společnosti hrozí až milionové pokuty, ale na druhou stranu, když ji nikdo neodhalí, ušetří statisíce. Ale spravedlnost není slepá. Již dnes si stát uvědomuje důležitost ochrany autora.

Zde přikládám zákony, které souvisí s nelegálním vlastnictvím software:

Rubriky: Legislativa | Napsat komentář